Politika privatnosti

Izjava o zaštiti osobnih podataka
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Dr. sc. Daniel Stipetić, dr.med.dent., spec.dentalne protetike

Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka za Ordinaciju dentalne medicine Stipetić primjenjuje se od 25. svibnja 2018. Korištenjem zdravstvenih usluga odnosno zdravstvene zaštite u Ordinaciji dentalne medicine Stipetić povjeravate nam svoje podatke. Ordinacija obrađuje osobne podatke te korištenje pojedinih usluga i proizvoda nije moguće bez obrade istih. Prilikom postupanja s osobnim podacima pridržavamo se svih obveza propisanih Općom uredbom o zaštiti podataka i poštujemo sva prava ispitaniku u skladu s Uredbom (EU) 2016/679.                                            

Niže navedene informacije i ova Izjava imaju za cilj da Vam pruže pregled koje Vaše osobne podatke prikupljamo, na koji ih način obrađujemo te u koje ih svrhe upotrebljavamo, kao i da Vas upoznaju s Vašim pravima u vezi s obradom osobnih podataka.

1. Općenite informacije

Zaštita osobnih podataka se primjenjuje na sve osobne podatke korisnika koje prikupljamo i obrađujemo.

Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno (u daljnjem tekstu: Osobni podatak).

Ispitanik je svaka fizička osoba čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (u daljnjem tekstu: Ispitanik), a čiji osobni podaci su podložni obradi od strane voditelja obrade zaduženog za obradu osobnih podataka.

Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka.

Ograničenje obrade je označavanje spremljenih osobnih podataka s ciljem da se ograniči njihova obrada u budućnosti.

Voditelj obrade osobnih podataka ili osoba zadužena kao voditelj obrade osobnih podataka je svaka fizička ili pravna osoba, javna ustanova, agencija ili drugo tijelo koje samo ili u suradnji s drugima određuje svrhu i način obrade osobnih podataka.

Izvršitelj obrade osobnih podataka je fizička ili pravna osoba, javna ustanova, agencija ili drugo tijelo koje vrši obradu osobnih podataka u ime voditelja obrade osobnih podataka.

Treća strana je fizička ili pravna osoba, javna ustanova, agencija ili drugo tijelo, a koji nisu ispitanik, voditelj obrade ili izvršitelj obrade, a koji su po izravnom dopuštenju voditelja obrade ili izvršitelja obrade ovlašteni da obrađuju osobne podatke ispitanika.

Privola ispitanika je svaka točno određena, informirana i nedvosmislena indikacija ispitanikove želje po kojoj on ili ona putem izjave ili jasne potvrdne radnje izražava pristanak na obradu osobnih podataka koji su vezani za njega ili nju.

Ovaj pravilnik se ne primjenjuje na anonimne podatke. Anonimni podatak je podatak koji se ne može povezati s određenom fizičkom osobom.

2. Voditelj obrade podataka

Voditelj obrade podataka je Ordinacija dentalne medicine dr. sc. Daniel Stipetić, spec.dentalne protetike, sa sjedištem u Zagrebu, Henrya Dunanta 1, osobni identifikacijski broj (OIB): 77454314589 (u daljnjem tekstu: Ordinacija dentalne medicine Stipetić, Ordinacija).

Ordinacija dentalne medicine Stipetić
H.Dunanta 1 10090 Zagreb
Tel: 0038513454991
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

3. Vrste podataka koji se prikupljaju

Podaci koji se prikupljaju su: 

a) temeljni osobni podaci:

ime i prezime, OIB, inozemni identifikaciji broj (ako je primjenjivo), prebivalište/boravište, državljanstvo, dan, mjesec i godina rođenja, spol, bračno stanje, stručna sprema, zanimanje, naziv radnog mjesta i naziv poslodavca, ime oca/majke, ime i kontakt najbližeg srodnika ili osobe od povjerenja, podaci sa identifikacijske isprave te podaci potrebni za izdavanje liječničkih svjedodžbi (vozačke dozvole, letačke dozvole i sl.)

Temeljne osobne podatke Ispitanika Ordinacija utvrđuje na temelju uvida u valjani identifikacijski dokument koji joj Ispitanik prezentira prije pružanja zdravstvene usluge.

b) osobni podaci koji se odnose na i u vezi su sa zdravljem:

karton pacijenta, matični broj osiguranika, podaci o osiguranju (kategorija osiguranja, područni ured HZZO-a, država osiguranja, broj iskaznice dopunskog osiguranja, broj EU kartice zdravstvenog osiguranja, ako je primjenjivo), podaci o zdravstvenom stanju i liječenju, dijagnozi (uputna / završna) te potrebni parametri za izvršenje pojedine zdravstvene usluge (visina, težina, alergije, krvna grupa, RH faktor i sl.), podaci o liječnicima (šifra uputnog liječnika/šifra uputne zdravstvene ustanove/šifra liječnika koji je liječio pacijenta), broj ozljede na radu (ako je primjenjivo), medicinska dokumentacija, RTG snimke, fotografije ispitanika vezane uz medicinske postupke koje se provode u Ordinaciji, te ostala medicinska dokumentacija vezana uz terapijske postupke ispitanika.

c) podaci za kontakt:

broj telefona, broj mobitela, e-mail adresa, fizička adresa, poštanski broj, grad.

d) ostalo:

informacije o kvaliteti usluge prikupljene kroz anketne listiće, gdje ispitanik nije obavezan unijeti ime i prezime, međutim postoji opcija unosa (po završetku terapije pojedini ispitanici dobiju anketne listiće koji mogu biti anonimni, a služe za ocjenu kvalitete pruženih usluga), podaci prikupljeni u sklopu događanja na kojima Ordinacija sudjeluje i prezentira svoje usluge (sajmovi, eventi i sl), fotografije i video snimke prilikom korištenja videonadzora.

4. Svrha prikupljanja i načini obrade osobnih podataka

Ordinacija osobne podatke prikuplja izravno od Ispitanika ili ih je prikupila od trećih osoba temeljem druge pravne osnove. Ako su Osobni podaci prikupljeni od trećih osoba, Ispitanik ima pravo biti informiran o identitetu tog izvora te, prema potrebi, pravo na informaciju o tome dolaze li njegovi Osobni podaci iz javno dostupnih izvora, a sve u skladu s važećim propisima i uzimajući u obzir iznimke od obaveza informiranja.

Osobne podatke Ordinacija obrađuje u sljedeće svrhe:

a) pružanje zdravstvene zaštite/zdravstvene usluge:

- u svrhu pružanja zdravstvene zaštite/zdravstvene usluge u skladu s važećim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, kao i radi ispostavljanja naplate potraživanja za iste usluge;

- u svrhu pružanja terapijskih i preventivnih postupaka, izrade nacrta oralne rehabilitacije, planiranja terapije;

- kod upita Ispitanika, zahtjeva za izdavanjem preslike medicinske dokumentacije (članak 23. Zakona o zaštiti prava pacijenta), zatim prigovora u svezi kvalitete, sadržaja i vrste pružene zdravstvene usluge (članak 23. Zakona o zdravstvenoj zaštiti), zahtjeva u skladu s važećim propisima (odredbi koje se odnose na prava ispitanika prema Uredbi EU 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća - Opća uredba o zaštiti podataka itd.), kao i radi slanja podsjetnika za plaćanje usluga.

b) javni interes u području javnog zdravlja:

- osobni podaci koji se odnose na zdravlje mogu biti obrađivani u svrhu javnog interesa u području javnog zdravlja kao što je zaštita od ozbiljnih prekograničnih prijetnji zdravlju ili osiguravanje visokih standarda kvalitete i sigurnosti zdravstvene skrbi te lijekova i medicinskih proizvoda.

c) kontaktiranje Ispitanika:

- neposredno za potrebe izvršenja zdravstvene usluge (primjerice zakazivanje termina, potvrda ili preraspodjela termina) ostvarivanjem kontakta preko komunikacijskih kanala navedenih u točki 3c ove Izjave koje nam je Ispitanik učinio dostupnima te putem društvenih mreža ili na drugi način na koji nam se Ispitanik obratio;

- za slanje prigodnih čestitki i obavijesti.

d) legitimni interes Ordinacije što uključuje, ali se ne ograničava na:

- edukacije - interne i eksterne, teme za interni kolegij liječnika; za sudjelovanje na simpozijima/kongresima na kojima pojedini zaposlenici Ordinacije sudjeluju u svojstvu predavača (fotografije su cenzurirane tako da se vide samo dentalni zahvati i postupci, a identitet Ispitanika se navodi u obliku inicijala i dobi)

- svrhe izravnog marketinga i istraživanja tržišta i mišljenja Ispitanika u mjeri u kojoj se nisu usprotivili obradi podataka u ove svrhe;

- izradu letaka, prospekata, slanje poklon bonova, newslettera te ostalih tiskanih materijala dobivenih kroz obrazac upitnika, kao znak zahvale što koriste naše dentalne usluge;- poduzimanje mjera radi upravljanja poslovanjem Ordinacije kao i daljnjeg razvoja pružanja usluga i poslovanja; 

- statistike kvalitete usluga – pomoću podataka skupljenih u anketnim listićima u slučaju potrebe za povratnom informacijom ispitaniku, ukoliko anketni listić nije bio anoniman.- poduzimanje mjera radi osiguranja ljudi, prostora i imovine Ordinacije, što uključuje kontrolu i/ili provjeru pristupa istima;- obradu osobnih podataka za unutarnje administrativne potrebe, te zaštite računalnih i elektroničkih komunikacijskih sustava.

Napomena u vezi obrade:

Kod obrade osobnih podataka Ispitanika ne primjenjujemo automatizirano donošenje odluka koje može uključivati i profiliranje.

Možemo raditi obradu i analizu velike količine podataka za statističke potrebe sukladno važećim zakonskim propisima (npr. sukladno Godišnjem planu statističkih aktivnosti Republike Hrvatske) ili sukladno ugovornim uvjetima naručitelja usluge. U tom slučaju podaci se obrađuju u agregiranom i anonimiziranom obliku i nije ih moguće povezati s konkretnom fizičkom osobom.

Svi podaci dostupni su tvrtki IN-CON d.o.o. od koje Ordinacije koristi program za poslovanje.

5. Pravna osnova za obradu osobnih podataka

a) važeći zakonski i podzakonski propisi koji su temelj za pružanje i izvršenje usluga poput članka 23. Zakona o liječništvu u vezi sa Zakonom o evidencijama u oblasti zdravstva, Zakon o zdravstvenoj zaštiti i podzakonski propisa koji reguliraju Centralni informacijski sustav zdravstva Republike Hrvatske (CEZIH);

b) ugovor, ukoliko je do obrade osobnih podataka Ispitanika došlo temeljem ugovornog odnosa s Ordinacijom;

c) privola Ispitanika, samo za one vrste osobnih podataka koji su prikupljeni i obrađivani temeljem privole (točke 10. ove izjave).

6. Čuvanje osobnih podataka

Podaci se čuvaju u fizičkom i/ili elektronskom obliku i zaštićeni su prema postojećim standardima i tehničkim mogućnostima. Svi Osobni podaci Ispitanika u elektronskom obliku čuvaju se na serverima zaštićenim lozinkama i s ograničenim pristupom zaposlenika. Svi fizički podaci čuvaju se u zaključanim prostorijama osiguranim alarmnim uređajima.

Ordinacija brine o sigurnosti podataka kroz tehničke i organizacijske mjere kako bi se spriječio neautorizirani ili namjerni pokušaj zlouporabe podataka. Predviđene su odgovarajuće mjere sigurnosti na temelju čl. 32 Uredbe, kao što su, primjerice i ne isključivo: Back up podataka, antivirusni programi, firewall, lozinke za pristup, u svrhu sprečavanja uništenja, gubitka, promjena, neovlaštenog širenja ili pristupa, nenamjernog ili nezakonitog.

Unutar poslovne aplikacije gdje se vodi evidencija svih pacijenata omogućena je autentifikacija i autorizacija korisnika, tako da su samo određeni dijelovi dostupni određenim korisnicima.

Podaci se sigurnosno i organizacijski pohranjuju na način da su omogućene sigurne kopije kako bi se spriječio gubitak podataka.

Ordinacija se brine da su podaci ažurni kroz periodičke provjere kontakt podataka sa Ispitanicima prilikom posjete.

Ordinacija je upoznata s obvezom obavješćivanja nadležnog nadzornog tijela (AZOP) i svih čiji podaci budu eventualno kompromitirani, odnosno saznala ih je neovlaštena osoba, u roku od 72 sata.

7. Razdoblje čuvanja osobnih podataka

Osobne podatke sadržane u medicinskoj dokumentaciji Ordinacija je dužna čuvati do 10 godina nakon završenog liječenja sukladno čl. 23. Zakona o liječništvu, odnosno po isteku svih zakonskih obveza pohranjivanja, izuzev osobnih podataka koje je na temelju Zakona dužna čuvati trajno.

Molimo da uzmete u obzir da Ordinacija ne briše podatke Ispitanika u slučaju da je pokrenut postupak prisilne naplate neplaćenih potraživanja i/ili se vodi sudski ili drugi odgovarajući postupak u vezi s pruženom zdravstvenom uslugom, sve do konačnog dovršetka postupka u skladu s važećim propisima.

Moguće je da se umjesto brisanja podaci anonimiziraju. U tom se slučaju trajno uklanjanju svi podaci povezani s Ispitanikom.

8. Primatelji osobnih podataka

- Osobni podaci osiguranika HZZO-a koji koriste zdravstvenu zaštitu na temelju uputnice (na temelju akata HZZO-a, propisa koji reguliraju CEZIH te obveznopravnog odnosa o provođenju zdravstvene zaštite s HZZO-om) prosljeđuju se na CEZIH, te pojedini osobni podaci u svrhu obračuna HZZO-u.

- Osobne podatke Ispitanika sadržane u medicinskoj dokumentaciji, temeljem važećeg članka 23. Zakona o liječništvu Ordinacija je dužna na zahtjev predočiti ministarstvu nadležnom za zdravstvo, tijelima državne uprave u skladu s posebnim propisima, strukovnoj komori ili sudbenoj vlasti.

9. Obveza pružanja osobnih podataka

- Podatke iz članka koji su nužni za ostvarivanje zahtjeva Ispitanika, a kojima je pravna osnova za obradu zakon ili ugovor - podaci iz točke 3 a) i 3 b), su uvjet nužan za sklapanje i ispunjenje naše obveze, odnosno ugovora.

Ako odbijete dati pojedine od navedenih podataka nećemo moći ispuniti svoje zakonske ili ugovorne obveze, što će rezultirati nemogućnošću izvršavanja osnovne usluge.

- Osobni podaci iz točke 3 c) koje ste nam učinili dostupnima potrebni su kako bismo Vam u cijelosti mogli pružiti uslugu, u protivnom Vas nećemo moći povratno kontaktirati, primjerice obavijestiti o potvrdi ili promjeni termina pružanja usluge.

Pružanje osobnih podataka kojima je osnova legitimni interes i/ili privola Ispitanika, nije zakonska ili ugovorna obveza te uvjet nužan za sklapanje ili ispunjenje ugovora, odnosno pružanje osnovne usluge.

Ako odbijete dati pojedine od podataka koji se temelje na tim osnovama, to neće utjecati na mogućnost sklapanja ili ispunjenja ugovora, odnosno izvršenja naše osnovne usluge.

10. Upravljanje privolama

Dostavljene privole, primjerice dostave nalaza e-mailom kojeg Ispitanik naznači u privoli ili u svrhu marketinga i/ili newslettera o uslugama ili posebnim pogodnostima možete uvijek opozvati.

U slučaju opoziva dane privole, podatke vezane uz privolu više nećemo obrađivati u navedene svrhe. U slučaju opoziva, primjerice privole za dostavu nalaza e-mailom Ispitanik je dužan nalaz preuzeti osobno.

11. Prava Ispitanika

Ispitanik ima pravo na pristup svim danim osobnim podacima, kao i na njihov ispravak i brisanje te ograničenje obrade i pravo na prenosivost podataka. Ispitanik ima pravo naknadno povući prethodno danu privolu, uz napomenu da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.

a) Pravo na pristup:

Ispitanik ima pravo dobiti potvrdu o tome obrađuje li Ordinacija njegove Osobne podatke ili ne, i tamo gdje je to slučaj ima pod uvjetima iz čl. 15. Opće uredbe o zaštiti podataka zatražiti pristup tim podacima.

b) Pravo na ispravak:

Ako Ordinacija obrađuje Osobne podatke Ispitanika koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku Ispitanik ima pravo zatražiti od Ordinacije ispravku ili dopunu istih.

c) Pravo na brisanje:

Ispitanik ima pravo zatražiti brisanje svojih Osobnih podataka ako ih je Ordinacija obrađivala protupravno ili ta obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje u zaštićene interese Ispitanika. Važno je znati da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice radi vođenja pravne obveze kojom se zahtjeva obrada, zbog javnog interesa u području javnog zdravlja u skladu s člankom 9. stavkom 2., točkama (h) i (i) kao i člankom 9. stavkom 3. Opće uredbe o zaštiti podataka, kod zakonski propisanih obveza arhiviranja.

Pravo na zaborav (brisanje) moguće je ostvariti na pismeni zahtjev i s predočenjem odgovarajućeg identifikacijskog dokumenta, korisnik mora potpisati i izjavu kojom se Ordinacija oslobađa svake daljnje odgovornosti. Sve obrade i/ili prijenosi učinjeni do datuma povlačenja privole i dalje će ostati pravno valjani.

d) Pravo na ograničenje distribucije:

Ispitanik može zatražiti ograničenje distribucije svojih podataka:

- ako ospori točnost podataka tijekom perioda koji Ordinaciji omogućava provjeru točnosti tih podataka;

- ako je obrada podataka bila protupravna, ali Ispitanik odbija brisanje i umjesto toga traži ograničenje korištenja podacima;

- ako Ordinaciji podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su Ispitaniku još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva ili;

- ako je Ispitanik podnio prigovor zbog distribucije tih podataka.

e) Pravo na mogućnost prijenosa podataka:

Ispitanik ima pravo zatražiti od Ordinacije da mu podatke koje je povjerio radi arhiviranja dostavi u strukturiranom obliku, u uobičajenom strojno čitljivom formatu:

- ako se ti podaci obrađuju na temelju suglasnosti dane od strane Ispitanika i koju Ispitanik može opozvati ili radi ispunjenja ugovorne obveze između Ordinacije i Ispitanika

- ako se obrada vrši s pomoću automatiziranih procesa.

f) Pravo na prigovor:

Ukoliko unatoč svim poduzetim mjerama za zaštitu osobnih podataka Ispitanik smatra da ima osnove za prigovor slobodan je obratiti se na adresu Ordinacije služeći se podacima za kontakt iz točke 2. ove Izjave.

Svaki Ispitanik slobodan je podnijeti prigovor na obradu svojih Osobnih podataka od strane Ordinacije kao voditelja obrade nadzornom tijelu odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

g) Pravo na pritužbu:

Ako je Ispitanik mišljenja da su prilikom obrade njegovih podataka prekršeni hrvatski ili europski propisi o zaštiti podataka, slobodan je obratiti se na adresu Ordinacije služeći se kontakt podacima iz točke 2. ove Izjave kako bi se razjasnila eventualna pitanja. Ispitanik time ne gubi pravo uložiti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu.

12. Ostvarivanje prava

Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite se na adresu Ordinacije koristeći se podacima za kontakt iz točke 2. ove Izjave.

U slučaju kontakta e-mailom povratnu informaciju na Vaš upit Ordinacija je u mogućnosti dati samo ukoliko je upit poslan s aktivnog e-maila koji je zabilježen u poslovnom softwareu Ordinacije s točnim podacima unutar e-maila (ime i prezime, broj telefona korisnika koji traži informaciju) kako bi Vas zaštitili od mogućnosti izlaganja Vaših osobnih podataka trećim osobama.

U slučaju dvojbe Ordinacija od Vas može zatražiti dodatne informacije radi provjere vašeg identiteta. To služi zaštiti Vaših prava i privatne sfere.

Radi zaštite Osobnih podataka, ostvarivanje prava korisnika, primjerice traženje uvida u Osobne podatke, moguće je samo nakon identifikacije korisnika uvidom u valjani identifikacijski dokument i uz pismenu molbu. Osobne podatke Ordinacija ne šalje na temelju telefonskog ili e-mail upita.

O zaprimanju valjanog zahtjeva Ordinacija će obavijestiti korisnika pisanim putem najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka istoga.

13. Zlouporaba prava

Ako biste se nekim od navedenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom zlouporabe, Ordinacija može naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi Vaš zahtjev.

14. Promjena izjave

Ordinacija dentalne medicine Stipetić zadržava pravo izmjene ove Izjave u bilo kojem trenutku kako bi ažurirala i prenjela nove važne informacije, što uključuje između ostalog i putem objave na internetskim stranicama Ordinacije, stoga preporučujemo da povremeno provjerite ažuriranja na ovoj stranici.

 

PACIJENTI O NAMA

Vaše zadovoljstvo nam je na prvom mjestu. Hvala Vam na lijepim riječima!